Cabeceira formulario

EXPRESIÓNS DE INTERESE

Programa para impulsar a participacion galega en proxectos europeos

Se desexa recibir apoio para participar en proxectos europeos de I+D+I, cubra
o seguinte formulario e porémonos en contacto para avaliar a
expresión de interese e dar orientación neste ámbito.

Datos da empresa / entidade

Razón social

CIF

Enderezo do centro de traballo principal en Galicia

Web

Número de persoas empregadas

Sector principal de actividade

Datos da persoa de contacto

Nome e apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Experiencia previa en proxectos de I+D+I

Autonómicos (Gain, Igape etc)

Nacionais (CDTI, Retos colatoración etc)

Europeos (FP7, H2020, Horizonte Europa)

Outros europeos (LIFE, Interreg etc)

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario, dirixida á xestión das expresións de interese en PEMEuropa.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.